Nalazač guma Nalazač prodavaca

Politika održivog prirodnog kaučuka

Uvod

Nabavka prirodnog kaučuka u neprekidnom i stabilnom maniru važan je poslovni izazov za Toyo Tire Group (u daljem tekstu Grupa) jer ona koristi prirodna bogatstva kao osnovni materijal svojih proizvoda.  

U međuvremenu, Grupa je vrlo svesna ekoloških i društvenih pitanja koja nastaju u oblastima koje proizvode i snadbdevaju prirodnim kaučukom Grupu-kao što su krčenje šuma, oštećenje eko-sistema i kršenje prava mesnog stanovništva uključujući radnike. 

Politika nabavke održivog prirodnog kaučuka koju je Grupa izradila osmišljena je tako da se bavi ekološkom zaštitom i takvim društvenim pitanjima kao što su ljudska prava i radnički problemi kroz ceo postupak lanca snabdevanja prirodnim kaučukom u odgovornom maniru kao sredstvu podrške razvoja održivog društva.  

U skladu s ovom politikom i preko aktivnosti Opšte platforme za održiv prirodan kaučuk (GPSNR), Grupa je odlučna da sve učini da izgradi održiv lanac snabdevanja prirodnim kaučukom u saradnji s deoničarima.    

Iskreno se nadamo da će naši klijenti shvatiti ovu politiku i rad da nabavimo prirodan kaučuk u odgovornom maniru.  

Grupa će izraditi izveštaj o primeni ove politike i periodično će ga podnositi deoničarima.  

Napori da se obezbedi zakonska usklađenost   

 • Ispunjavanje međunarodnih pravila ponašanja, međunarodnih ugovora i mesnih i nacionalnih zakona, i pravila o ljudskim pravima, radu, korišćenju zemlje i okoline kroz sve poslovne aktivnosti, i pridržavanje duhu ispunjavanja.   
 • Pridržavanje mesnim i nacionalnim pravilima i internim pravilima o sprečavanju korupcije. 
 • Obećanje o nemešanju neposredno i posredno u bilo koji oblik korupcije, podmićivanja i pronevere. 

Napori da se postigne zdrav i delotvoran eko-sistem  

 • Nabaviti prirodan kaučuk prozveden na način koji ne doprinosi krčenju šuma ili propadanju Visokih vrednosti očuvanja (HCVs).    
 • Prepoznati i upravljati oblastima izloženim razvoju i očuvanju zasnovanom na proceni HCV-a i Pristupu visokim zalihama ugljenika (HCSA).  
 • Prirodan kaučuk iz oblasti raskrčenih šuma ili gde je HCV umanjen posle datuma prekida 1. aprila 2019, smatra se da nije saglasan s ovim elementom politike.  
 • Mi radimo sa snabdevačima prirodnog kaučuka da podržimo dugoročnu zaštitu prirodnih šuma i ostalih eko-sistema i njihovih vrednosti očuvanja i da podržimo aktivnosti ponovnog uspostavljanja uništenih pejzaža kaučuka i iskrčenih šuma.  
 • Ne upotrebljavati otvoreno gorenje/vatru u novim ili tekućim operacijama za pripremanje zemlje, upravljanje zemljom i upravljanje otpadom osim za opravdane i dokumentovane slučajeve zbog razloga nabrojanih ispod.  
  • Postavljanje prepreka za vatru  
  • Upravljanje otpadom iz sanitarnih razloga u slučajevima kada javno prikupljanje otpada nije dostupno   
  • Fitosanitarne i druge vanredne situacije  
 • Podržati aktivnosti usmerene ka zaštiti divljih životinja, uključujući retke, ugrožene, pred istrebljenjem i kritično ugrožene vrste, od krivolova, prevelikog lova i gubitka staništa.   
 • Preduzeti aktivnosti da bi se zaštitila količina i kvalitet vode, sprečavanje zagađenja vode od poljoprivrednih i industrijskih hemikalija i sprečavanje erozije i taloženja.   
 • Preduzeti aktivnosti da bi se zaštitio kvalitet tla, sprečavanje erozije, umanjenje hranljivih sastojaka, odronjavanje i zagađivanje. 
 • Sprečiti razvoj tresetišta i suzdržati se od nabavljanja prirodnog kaučuka s plantaža smeštenih na tresetištu.  

Napori da se poštuju sve vrste ljudskih prava   

 • Pridržavati se međunarodnih normi o ljudskim pravima, uključujući Univerzalnu deklaraciju UN o ljudskim pravima (UDHR), Vodeće principe UN o poslu i ljudskim pravima (UNGP), razne ugovore Međunarodne organizacije rada (ILO) i međunarodne sporazume oko prava zakupa zemlje Organizacije UN za hranu i poljoprivredu  (FAO).

 • Sistem omogućavanja anonimnih podnošenja žalbi u odnosu na lance snabdevanja bio je uspostavljen i sistem će biti operativan u skladu s kriterijumom efektivnosti UNGP-a.  

 • Odsek za primanje žalbi                                                                                                                                                                                                                                                e-pošta: NRcomplaints@toyotires.co.jp
  Pošta: Toyo Tire Corporation
  2-2-13 Fujinoki, Itami City, Hyogo 664-0847, Japan
 • Prepoznati običajna, tradicionalna i komunalna prava zakupa zemlje domorodačkih naroda i lokalnih zajednica (IP/LC), sprovoditi operacije u skladu s Deklaracijom UN o pravima domorodačkih naroda (UNDRIP), i zaštititi prava pobrojana ispod.
  • Tekuća prava zakupa zemlje i pristupa   
  • Tradicionalna prava pristupa za lov i skupljanje životinja i biljaka u cilju opstanka i domorodačkih kulturnih i verskih tradicija, običaja i svečanosti   
 • Obezbediti da je, pre bilo koje aktivnosti koja bi mogla da ima uticaj na prava (IP/LCE), teritorije i resurse, obezbeđen njihov slobodan, prethodan i promišljen pristanak (FPIC). (Ovo uključuje kada se planiraju, osnivaju, obnavljaju ili transformišu korporativne plantaže ili industrijska mesta, kao i povezana infrastruktura.)  
 • Da se postupak FPIC uradi na prikladan način dok se slede verodostojne i opšte prihvaćene metodologije, i povezana smernica GPSNR. (IP/LC)ima pravo da dâ ili zadrži svoj pristanak na bilo koju aktivnost koja je izložena postupku FPIC.   
 • Gde kompanijine operacije naruše prava domorodačkih naroda i lokalnih zajednica, nadoknaditi im i prilagoditi ih kroz odgovarajuće i uzajamno dogovorene mere uz odražavanje dogovorenih ishoda postupka FPIC.   
 • Usvojiti mere da se obezbedi lek kroz uzajamno dogovorene postupke u slučajevima gde je kompanija prethodno prigrabila, izazvala štetu zemlji, teritorijama ili resursima domorodačkih naroda i lokalnih zajednica, ili doprineti bilo kome ili oboma bez obezbeđenja FPIC-a. Primenu zajednički nadgleda zajednica i član GPSNR-a i/ili zajednički dogovorena treća strana ili strane.  
 • Za FPIC pristup, dobavljači su obavezni da poštuju jedan od sledećih pristupa.  
  • UN-REDD (2012) Smernice o slobodnom, prethodnom i promišljenom pristanku   
  • RSPO (2015) slobodan, prethodan i promišljen pristanak za članove RSPO   
  • FAO (2015) Priručnik o slobodnom, prethodnom i promišljenom pristanku   
 • Osnovati tekuće, efektivne, kulturno primerene kanale dijaloga sa (IP/LC)   
 • Podržati primenjiva radnička prava i radničke zakone u jurisdikcijama gde kompanija deluje, UNGP i namera ILO-ovih osam suštinskih sporazuma.                                          Ovo uključuje:  
  • Slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima i sporazumima ILO-a br. 87 i 98.  
  • Bez prinudnog rada   
  • Bez rada dece    
  • Pristojne plate   
  • Bez diskriminacije  
  • Zakonsko radno vreme   
  • Bezbedna i zdrava radna mesta    
  • Bez uvredljivih postupaka    
  • Polna ravnopravnost    

Mere zaštite primenjuju se na sve radnike, uključujući ugovorne, privremene i migrantske radnike.  

Napori da se podrže sredstva za život zajednice  

 • Podržati pristojne uslove života lokalnih zajednica (npr. pijaća voda, odgovarajuće kućne sanitarije).  
 • Podržati pravo na hranu i bezbednost hrane za pojedince, domaćinstva i lokalne zajednice 
 • Podržati ekonomska, društvena i kulturna prava meštana, uključujući kroz pristup obrazovanju i zaposlenju. 

Napori da se poveća proizvodna efikasnost   

 • Podržati obuku za proizvođače prirodnog kaučuka, uključujući male akcionare, da se poboljšaju dobit i kvalitet  
 • Upravljati radom da se smanji što više iznos upotrebljene energije   
 • Upravljati radom da se maksimalizuje efikasnost prirodnih bogatstava.   
 • Smanjiti što više i ublažiti ispuštanje ugljenika  

Napori da se efektivno primeni nabavka održivog prirodnog kaučuka.

 • Otkriti vremenski okvir i geografski određene ciljeve i prekretnice i postaviti njihove pridružene pokazatelje za primenu.  
 • Ugraditi ove pokazatelje i prekretnice u kompanije Toyo Tire Group kroz internu radnu grupu održivosti. 
 • Održavanje aktivnog, redovnog dijaloga deoničara da bi se obezbedili bitni podaci i pružile mogućnosti za povratnu vezu i predloge u vezi s ispunjenjem obaveza kompanije.  
 • Učestvovati u i podržavati planiranje više deoničara da bi se potvrdili GPSNR principi u različitim oblastima i područjima nadležnosti. 

Napori oko lanaca snabdevanja i mogućnosti pronalaženja 

 • Sprovesti mapiranje lanca snabdevanja, oceniti dobavljače povodom društvenih i ekoloških rizika i početi delatnosti ublažavanja rizika.  
 • Podržati mogućnosti pronalaženja obrade prirodnog kaučuka do odgovarajućeg nivoa nadležnosti da bi se potvrdila ili nadgledala saglasnost nabavljenog prirodnog kaučuka s delovima politike GPSNR-a.  
 • Obavestiti sve dobavljače prirodnog kaučuka da će imati prednost materijali proizvedeni u skladu s delovima politike GPSNR-a, postaviti krajnji rok da bi se zadovoljili zahtevi politike i obezbedilo da dobavljačka pravila i ugovori odražavaju zahteve.   
 • Umešajte se povremeno u dobavljačke lance da biste podržali njihovo pridržavanje obavezama kompanije putem delotvornog podsticaja, mehanizama podrške i sistema nadgledanja nabavke.
 • U slučaju nepridržavanja dobavljača s delovima politike GPSNR-a, brzo shvatite stanje i proširite saradnju za izradu vremenski ograničenih planova primene usmerenih ka popravljanju prošlih ili tekućih šteta. 

8. Upravljanje i otkrivanje napretka ka nabavci održivog prirodnog kaučuka   

 • Nadgledati povremeno napredak ka obavezama kompanije da bi se utvrdio učinak.
 • Skupiti podatke od mesnih deoničara i pogođenih strana oko nepridržavanja obavezama kroz upotrebu sistema nadgledanja.
 • Godišnje objavljivati upravljanje napretkom i rezultatima prema primeni obaveza vezanih za politiku bar godišnje. 

Terminologija

 • GPSNR (Opšta platforma za održiv prirodan kaučuk )
  (https://sustainablenaturalrubber.org/) (GPSNR int. stranica)
  GPSNR je međuindustrijska platforma usmerena ka promociji opšte proizvodnje prirodnog kaučuka i korišćenje na način da se uzmu više u razmatranje ekološka i društvena pitanja.  
 • Visoka vrednost očuvanja (HCV)
  HCV predstavlja vrednost prirodnih staništa, sa HCV oblastima definisanim kao ona gde se te vrednosti smatraju biološki, ekološki, društveno i kulturno važne i da su krajnje uticajne nacionalno, regionalno i globalno i/ili da budu od izvanrednog značaja.

Definicija HCV-a

Kategorija Definicija
HCV1 Raznolikost vrsta. Koncentracija biološke različitosti uključujući endemske vrste i retke, vrste pred istrebljenjem ili ugrožene vrste, koje su značajne na globalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou. 
HCV2 Eko-sistemi i mozaici heterogenih oblasti. Netaknuti šumski pejzaži i veliki eko-sistemi heterogenih oblasti i mozaički eko-sistemi koji su značajni na globalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou i koji sadrže sposobnu za život populaciju velike većine prirodno prisutnih vrsta u prirodnim obrascima raspodele i izobilja.  
HCV3 Eko-sistemi i staništa. Retki, pred istrebljenjem i ugroženi eko-sistemi, staništa ili utočišta       
HCV4 Usluge kritičnih eko-sistema. Usluge osnovnog eko-sistema u kritičnim situacijama, uključujući zaštitu vodnih razvođa i kontrolu erozije podložne zemlje i padina.   
HCV5 Zajedničke potrebe. Mesta i resursi bitni za zadovoljavanje osnovnih potreba lokalne zajednice ili domorodačkih naroda (npr. za sredstva za život, zdravlje, prehranu, vodu), prepoznati preko angažovanja s ovim zajednicama ili domorodačkim narodima  
HCV6 Kulturne vrednosti. Mesta, resursi, staništa i zemljišta globalnog ili nacionalnog kulturnog, arheološkog ili istorijskog značaja i/ili kritično kulturnog, ekološkog, ekonomskog ili verskog/svetog značaja za tradicionalne kulture lokalnih zajednica domorodačkih naroda, identifikovanih kroz angažovanje s ovim lokalnim zajednicama ili domorodačkim narodima.

*Izvor: verzija 5-2 FSC principa i kriterijuma za sertifikovanje upravljanja šumama (FSC STD-01-001 v5-2)

 

 • Visoke zalihe ugljenika (HCS)
  Oblasti koje sadrže ogromne zalihe ugljenika, kao što su šume bogate biološkom raznolikošću
 • Slobodan, prethodan i promišljen pristanak (FPIC)  
  FPIC je princip koji se mora poštovati s gledišta ljudskih prava da bi se sprečilo krčenje šuma i promena korišćenja zemlje od oštećenja sredstava za život, kulture i sredstava za život domorodačkih naroda koji zavise od šuma da bi imali sredstva za život.